LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
هشدار سازمان جهاني ديدبان حقوق شيعيان به جلوگيري از پديده شيعه آزاري
کد 3178
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 30 خرداد 1392 - 10 شعبان المعظّم 1434
سازمان جهاني ديدبان حقوق شيعيان طي بيانيه اي از کميته ي بين المللي ناظر بر اجراي قرارداد مبارزه با شکنجه ـ که روز جهاني خود را سپري مي کند ـ خواهان برخورد با پديده شوم شيعه آزاري در شماري از کشورهاي خاورميانه و پاره اي از کشورهاي آسيايي شد.

اين پديده و رفتارهاي سخت و غير انساني مشابه، در گستره اي بزرگ از خاورميانه رواج يافته است و در برابر ديدگان جامعه ي جهاني صورت مي پذيرد. امري که آشکار و بي پروا قرارداد مبارزه با شکنجه و دستگاه جهاني اطلاع رساني حقوق بشر را ناديده مي گيرد.

در اين بيانيه آمده است: اين موضوع تحرک و فعاليت کميته ي بين المللي را براي جلوگيري از رفتارهاي ضد انساني و کيفر کساني را که در پس آن قرار دارند و آن را با حمايت هاي مادي و معنوي خود کمک مي کنند مي طلبد و اين برخورد طبق بند دومِ ماده ي چهارم پيمان بين المللي است.

اين سازمان ضمن ارائه ي مستندات خود از اعمال شکنجه نسبت به قربانيان به کميته ي بين المللي مبارزه با شکنجه تأکيد مي کند: بيشتر حمله هاي نظامي و کيفرهاي گروهي که بر ضد مسلمانان شيعه مذهب صورت مي گيرد، برنامه ريزي شده است و در مواردي با نظارت پاره اي رژيم هاي خودکامه صورت مي پذيرد، چنانکه در بحرين و عربستان سعودي در حال رخ دادن است يا از سوي جريان هاي مذهبي نژادپرست وابسته به عربستان صورت مي گيرد.

لذا اين سازمان نسبت به بالا گرفتن اين جنايات غير انساني، به ويژه با فزوني گرفتن محدوديت هاي سياسي در منطقه و افزايش تحريک و تحقير بر ضد جوامع شيعي که جنايات مستند اخير را در پي داشته است، هشدار مي دهد.
 
سازمان shia rights watch ـ واشنگتن