LOGIN
alshirazi.org
رساله توضیح المسائل
ناشر :
مطالعه
pdf دریافت ‏ 24 مهر 1400 - 9 ربيع الأول 1443

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين

محمّد وآله الطيّبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين

و بعد: براى يک شخص مسلمان كافى نيست كه خود را مسلمان بنامد و به دستورات اسلام كه بهترين آيين زندگى است آشنايى نداشته باشد و به آن رفتار نكند، زيرا لازمه مسلمان بودن اين است كه انسان طبق قوانين مترقّى و پيشرفته اسلام و تعليمات روح­ بخش و سعادت ­آور آن عمل كند، بعد از آنكه فكر و انديشه خود را با اصول عقايد استوار آن، نيرو بخشيده و آراسته نمايد، تا به راستى مسلمان بوده و در دنيا آسوده ­خاطر و كامياب زندگى كرده و در آخرت نيز سعادتمند و اهل بهشت گردد.

از اين جهت بر هر مسلمانى لازم است كه اصول عقايد اسلام، قوانين و تعاليم عاليه آن را فرا گرفته با كوشش فراوان بعد از عقيده­ مند شدن، به آن جامه عمل بپوشاند.

شناسنامه 2

مقدمه 3

رساله توضيح المسائل 3

سخن ناشر 4

مقدمه 5

بخش اوّل 6

فهرستی از اصول عقايد اسلام 6

1. توحيد 6

صفات جمال و كمال خدا 7

صفات جلال خدا 8

2. عدل 8

3. نبوّت 9

راهنما كيست؟ 10

پيامبر كيست و راه شناخت او چيست؟ 11

پيامبران بر دو دسته اند: 11

پيامبر گرامى اسلام 12

نخستين مؤمن و مؤمنه 13

هجرت به مدينه 13

رهبرى دين و دنيا 14

حجّة الوداع و ماجراهاى بعد از آن 15

قرآن کريم، معجزۀ جاودان 16

فضيلت فراگيری، آموزش و عملی کردن قرآن کريم 17

مؤمن و قرآن کريم 19

قرآن، شافع پذيرفته شده 21

پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله و قرآن کريم 23

برتری اهل قرآن 24

جوانان و قرائت قرآن 25

ويژگی های حاملان قرآن 27

عالم به قرآن، غير از عامل به آن است 29

هميشه قرآن بخوانيد 31

پاداش گوش دادن به قرآن 33

فضيلت سورۀ فاتحه 34

آن که قرآن را حفظ، سپس فراموش کند 35

در آداب قرائت قرآن کريم 37

قرآن پيمان الهی 39

تاجران، کاسبان و قرآن 41

روخوانی قرآن 42

ترتيل قرآن کريم 43

قرائت قرآن با صدای بلند و آهسته خوانی 45

آداب تلاوت و گوش فرادادن به قرآن 47

4. امامت 49

ضرورت وجود امام 50

تعيين امام به عهده كيست؟ 50

مسأله‌ ای كه نمی توان ناديده گرفت 51

ماجرای غدير خُم 52

امامت: اوّلين و آخرين دستور وحی 53

جانشينان بر حق پيامبر 54

شيعه: نام آسمانی 55

اهل بيت خاندان وحی 55

دختر پيامبر 55

امام اوّل 57

امام دوم 58

امام سوم 59

امام چهارم 61

امام پنجم 63

امام ششم 64

امام هفتم 65

امام هشتم 66

امام نهم 67

امام دهم 68

امام يازدهم 69

امام دوازدهم 70

5. معاد «بازگشت جاودانۀ انسان ها» 71

برزخ يا عالم پس از مرگ 72

قيامت و عالم آخرت 72

بخش دوم 74

فروع دين 74

جامعه و نظام اسلامی 75

سياست 75

اسلام استبداد ستيز است 76

اسلام و بيمه اجتماعی 77

نمونه هایی از بيمه اجتماعی اسلام 78

نمونه اوّل 78

نمونه دوم 78

نمونه سوم 79

نمونه چهارم 80

نمونه پنجم 80

اقتصاد 82

وجوهات چهارگانه اسلامی 82

بيت المال در اسلام 83

ارتش و مقرّرات نظامی 85

مفاسد اجتماعی 86

قضاوت و عدالت خواهی 87

حرّيت و آزادی 87

آزادی كسب و تجارت 88

آزادی زرع و زراعت 88

آزادی عمران و آبادانی 88

آزادی صنعت و توليد 89

آزادی اقامت و مسافرت 89

آزادی فعاليّت های سياسی و اجتماعی 89

فرهنگ 90

بهداشت 91

تشكيل خانواده 92

اسلام و اداره جوامع بشری 93

بخش سوم 95

اخلاق و آداب دين 95

اخلاق 95

واجبات 96

محرمات 99

ضد ارزش ها 104

اخلاق والا و خصلت‌های نيکو 106

رسـالـه 109

توضيـح المسـائـل 109

احكام تقليد 111

احكام طهارت 113

آب مطلق و مضاف 113

1. آب كُر 114

2. آب قليل 115

3. آب جاری 115

4. آب باران 116

5. آب چاه 117

احكام آب ها 117

احكام تخلّی 119

بول و غايط كردن 119

استبراء 121

آداب تخلّی 122

نجاسات 122

1و2. بول و غايط 123

3. منی 123

4. مردار 123

5. خون 124

6و7. سگ و خوک 125

8. كافر 125

9. شراب 126

10. فُقّاع 126

11. عرق حيوان نجاست خوار 127

عرق جُنُب از حرام 127

ثابت شدن نجاست 127

نجس شدن چيزهای پاک 128

چند مسأله 130

مُطهِّرات 131

1. آب 132

2. زمين 136

3. آفتاب 137

4. استحاله 138

5. كم شدن دو سوم آب انگور جوشيده 139

6. انتقال 140

7. اسلام 140

8. تبعيّت 141

9. برطرف شدن عين نجاست 141

10. استبراء حيوان نجاست خوار 142

11. غايب شدن مسلمان 142

12. خارج شدن خون متعارف حيوان 143

چند مسأله در مطهّرات 143

احكام ظرف ها 143

احكام وضو 145

شستن صورت 145

شستن دست ها 146

مسح سر 146

مسح پاها 147

وضوی ارتماسی 148

وضوهای مستحب 149

دعاهای مستحب هنگام وضو گرفتن 150

شرايط وضو 151

شرط اوّل و دوم 151

شرط سوم 151

شرط چهارم 152

شرط پنجم 153

شرط ششم 154

شرط هفتم 154

شرط هشتم 154

شرط نهم 154

شرط دهم 155

شرط يازدهم 155

شرط دوازدهم 155

مسائل متفرقه وضو 157

چيزهایی كه بايد برای آنها وضو گرفت 159

چيزهایی كه وضو را باطل می كند 160

وضوی جبيره 160

غُسل های واجب 163

احكام جنابت 163

اعمالی که صحت آن متوقف بر غُسل است 165

اموری كه بر جُنُب حرام است 165

اموری كه بر جُنُب مكروه است 165

چند مسأله 166

1. غُسل ترتیبی 166

2. غُسل ارتماسی 167

3. غسل زير باران، دوش و مانند آن 168

احكام غُسل كردن 168

حیض 171

احكام حایض 173

اقسام حایض 176

1. عادت وقتيّه و عدديّه 177

2. عادت وقتيّه 179

3. عادت عدديّه 181

4. مُضطربه 182

5. مُبتدئه 183

6. ناسيه 183

مسائل متفرّقه حيض 184

استحاضه 185

احكام استحاضه 186

احكام نِفاس 191

غُسل مَسِّ مَيِّت 193

احكام محتضر 195

احكام بعد از مرگ 196

احكام غسل، كفن، نماز و دفن ميّت 196

احكام غسل ميّت 197

احكام كفن ميّت 199

احكام حنوط 201

احكام نماز ميّت 202

كيفيّت نماز ميّت 203

مستحبّات نماز ميّت 204

احكام دفن 205

مستحبّات دفن 206

نماز وحشت 209

نبش قبر 210

غسل های مستحب 210

احكام تيمّم 212

مورد اوّل 213

مورد دوم 214

مورد سوم 215

مورد چهارم 216

مورد پنجم 216

مورد ششم 216

مورد هفتم 217

چيزهایی كه تيمّم بر آن صحيح است 217

كيفيت تيمّم بدل از وضو 219

كيفيت تيمّم بدل از غسل 220

مسائل متفرّقه تيمّم 220

احكام نماز 223

نمازهای واجب 224

نمازهای واجب يوميّه 224

وقت نماز ظهر و عصر 225

وقت نماز مغرب و عشا 226

وقت نماز صبح 227

احكام وقت نماز 227

نمازهایی كه بايد به ترتيب خوانده شود 230

نمازهای مستحب 231

وقت نافله های يوميّه 231

نماز شب 232

نماز غُفَيْله 233

احكام قبله 233

پوشاندن بدن در نماز 235

شرايط لباس نمازگزار 237

شرط اوّل 237

شرط دوّم 239

شرط سوم 240

شرط چهارم 240

شرط پنجم 241

شرط ششم 242

چند مسأله 242

مواردی كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد 243

مستحبّات لباس نمازگزار 246

مكروهات لباس نمازگزار 246

مكان نمازگزار 246

شرط اوّل 247

شرط دوم 248

شرط سوم 249

شرط چهارم 249

شرط پنجم 249

شرط ششم 249

شرط هفتم 250

شرط هشتم 250

شرط نهم 250

چند مسأله 250

مستحبات مكان نماز 251

مكروهات مكان نماز 252

احكام مسجد 252

اذان و اقامه 254

ترجمه اذان و اقامه 255

احكام اذان و اقامه 255

واجبات نماز 257

1. نيّت 258

2. تكبيرة الاحرام 259

3. قيام «ايستادن» 260

4و5. قرائت و ذِکر 263

6. ركوع 268

7. سجود 271

چيزهایی كه سجده بر آن صحيح است 275

مستحبات و مكروهات سجده 277

سجده های واجب قرآن 278

8. تشهّد 279

9. سلام نماز 280

10. ترتيب 280

11. موالات 281

قنوت 281

ترجمه نماز 282

ترجمه سوره حمد 282

ترجمه ذكر ركوع، سجود و ديگر ذكرهای مستحب 283

ترجمه قنوت 283

ترجمه تسبيحات اربعه 283

ترجمه تشهّد و سلام 283

تعقيب نماز 284

صلوات بر پيغمبر 284

مُبطلات نماز 284

بعضی از احکام سلام 286

مكروهات نماز 289

شكستن نماز واجب 289

شكيّات نماز 290

شک هایی كه نماز را باطل می كند 290

شک هایی كه نبايد به آن اعتنا كرد 291

1. شک بعد از محل 291

2. شک بعد از سلام 293

3. شک بعد از وقت 293

4. كثيرالشّک 294

5. شک امام و مأموم 295

6. شک در نماز مستحب 295

شک های صحيح 296

چند مسأله 297

نماز احتياط 299

سجده سهو 302

كيفيّت سجده سهو 304

قضای سجده و تشهّد فراموش شده 304

كم و زياد كردن اجزا و شرايط نماز 305

نماز مسافر 307

شرط اوّل 307

شرط دوم 308

شرط سوم 310

شرط چهارم 311

شرط پنجم 311

شرط ششم 313

شرط هفتم 313

شرط هشتم 315

احكام وطن و اقامت ده روز 316

مسائل متفرّقه نماز مسافر 320

احكام نماز قضا 322

نماز قضای پدر و مادر 325

اجير گرفتن برای نماز 326

نماز آيات 328

كيفيّت نماز آيات 331

نماز عيد فطر و قربان 332

نماز جمعه 334

نماز جماعت 336

شرايط امام جماعت 343

احكام نماز جماعت 343

مستحبات نماز جماعت 346

مكروهات نماز جماعت 346

احكام روزه 347

نيّت 347

چيزهایی كه روزه را باطل می كند 350

1. خوردن و آشاميدن 350

2. جِماع 351

3. اِستمناء 352

4. دروغ بستن به خدا و پيامبر 353

5. رساندن غبار غليظ به حلق 353

6. فرو بردن سر در آب 354

7. باقی ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح 355

8. اِماله كردن 359

9. قی كردن 359

احكام مُفطرات 359

مكروهات روزه 360

موارد قضا و كفّاره 360

كفّاره روزه 361

موارد قضای روزه 364

احكام روزه قضا 365

روزه بر چه كسانی واجب نيست؟ 368

احكام روزه مسافر 369

ثابت شدن اوّل ماه 370

روزه های حرام 371

روزه های مستحب و مكروه 372

اِمساک مستحب 373

احكام اعتكاف 373

احكام خمس 375

1. منفعت كسب 375

2. معدن 382

3. گنج 383

4. مال حلال مخلوط با حرام 384

5. جواهری كه از دريا به دست می آيد 385

6. غنيمت 387

7. زمينی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد 387

مصرف خمس 388

احكام زكات 390

شرايط واجب شدن زكات 390

زكات گندم، جو، خرما و كشمش 391

مقدار زكات 392

نصاب طلا 396

نصاب نقره 396

چند مسأله 397

زكات شتر، گاو و گوسفند 398

نصاب شتر 398

نصاب گاو 399

نصاب گوسفند 400

چند مسأله 400

مصرف زكات 401

شرايط مستحقّ زكات 404

نيّت زكات 405

مسائل متفرّقه زكات 406

احكام زكات فِطره 410

مصرف زكات فطره 413

مسائل متفرّقه زكات فطره 414

احكام حج 415

اقسام حج 417

عمره تمتّع 417

حجّ تمتّع 418

1. اِحرام 418

ميقات 418

واجبات احرام 418

مُحرّمات اِحرام 419

كفّاره مُحرّماتِ اِحرام 420

2. طواف 422

3. نماز طواف 422

4. سعی 422

5. تقصير 423

1. احرام حج 423

2. وقوف به عرفات 423

3. وقوف به مشعر 423

4-6. اعمال منی: رَمی، ذِبح، حلق 424

7-11. اعمال مكّه مكرّمه 424

12. ماندن در منی 425

13. رمی جمرات 425

احكام جهاد 425

احكام غنيمت 429

احكام امر به معروف و نهی از منكر 431

مراتب امر و نهی 433

چند مسأله 433

احكام تولّی و تبرّی 434

احكام خريد و فروش 435

معاملات مكروه 436

معاملات حرام 436

شرايط فروشنده و خريدار 439

شرايط جنس و عوض آن 441

صيغه خريد و فروش 442

خريد و فروش ميوه ها 442

نقد و نسيه 443

معامله سلف 444

شروط معامله سلف 444

احکام معامله سلف 445

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره 445

برهم زدن معامله 446

مسائل متفرقه خريد و فروش 449

احكام شِركت 449

احكام اجاره 452

شرايط اجاره 453

مسائل متفرقه اجاره 455

احكام شُفعه 458

احكام مُضاربه 459

احكام صُلح 461

احكام جُعاله 463

احكام مُزارعه 464

احكام مُساقات 467

احكام وكالت 469

احكام اِقرار 471

احكام هديه 472

احكام صدقه 473

احكام قرض 474

احكام حواله 476

احكام رهن 478

احكام حَجْر 479

نشانه های بلوغ 479

احكام ضمانت 481

احكام كفالت 483

احكام وديعه (امانت) 483

احكام عاريه 486

احكام ازدواج 487

كيفيت خواندن عقد دائم 488

كيفيت خواندن عقد موقّت 489

شرايط عقد 489

برهم زدن عقد ازدواج 491

زن هايی كه ازدواج با آنها حرام است 491

احكام عقد دائم 494

احكام عقد موقّت 495

احكام نگاه كردن 496

مسائل متفرّقه زناشویی 498

احكام شيردادن 500

شرايط شيردادنی كه باعث محرم شدن است 502

آداب شير دادن 504

مسائل متفرّقه شيردادن 505

آداب نوزاد 506

احكام طلاق 508

عدّه طلاق 509

عدّه ازدواج موقّت 510

عدّه زن شوهر مرده 511

طلاق بائن و رجعی 511

احكام رجوع كردن 512

طلاق خُلْع 513

طلاق مبارات 513

چند مسأله 514

احكام ظِهار 515

احكام ايلاء 516

احكام لعان 517

احكام مسابقه 519

احكام بردگی 521

احكام تدبير 523

احكام مُكاتبه 523

احكام غصب 524

احكام زمين های موات 527

احكام اماكن عمومی 529

احكام «لُقطه» يا مالی كه پيدا می شود 530

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات 533

دستور سر بريدن حيوانات 534

شرايط سر بريدن حيوانات 535

دستور كشتن شتر 535

مستحبات سر بريدن حيوانات 536

مكروهات كشتن حيوانات 536

شكار با اسلحه 537

شكار با سگ شكاری 538

صيد ماهی 540

صيد ملخ 540

احكام خوردنی ها و آشاميدنی ها 541

مستحبات غذا خوردن 542

مكروهات غذا خوردن 543

مستحبات آشاميدن آب 543

مكروهات آشاميدن آب 543

احكام نذر و عهد 544

احكام قَسَم خوردن 547

احكام كفّارات 549

احكام وقف 550

احکام رقبی يا عمری يا سکنی 553

احكام وصيّت 553

احكام ارث 559

ارث دسته اوّل 559

ارث دسته دوم 561

ارث دسته سوم 563

ارث زن و شوهر 566

مسائل متفرقه ارث 567

احكام قضاوت و شهادت 568

احكام حدود 573

احكام قصاص 575

احكام ديه 581

مسائل متفرّقه 586

مسائل جديد 588

برخی از واژه های شرعی رساله 603

فهرست 611