LOGIN
shirazi.ir
قدم صدق در دستگاه سیدالشهداء علیه السلام
ناشر :

از خداي متعال مي خواهم خدمات همه عزاداران سيدالشهدا علیه السلام را به بهترين وجه بپذيرد. ما عاشوراي امسال زنده بوديم ولي معلوم نيست در عاشوراي آينده چه كسي توفيق خدمتگزاري مي يابد و چه كسي نزد مولايش مي رود و پاداش خدمات خود را دريافت
مي دارد. در سال هاي گذشته مرحوم اخوي آيت الله العظمي سيد محمد شيرازي و نيز مرحوم اخوي زاده مرحوم آيت الله سيد محمد رضا شيرازي اعلي الله درجاتهما بارها در چنين مجالسي حضور مي يافتند ولي امروزه در ميان ما نيستند. آنها و ديگر خادمان سيدالشهدا هر قدر در راه اقامه شعائر حسيني كوشش و رنج و ترس را به جان خريدند امروزه در كنار مولايشان خشنود و خرسندند. در روايت آمده است كه يكي از ياران امام صادقA به ايشان عرضه داشت: دلم هواي زيارت بارگاه پدرت [حضرت سيدالشهدا علیه السلام را مي كند و[لي] وقتي به زيارت مي روم تا موقعي كه باز مي گردم دلم از ترس سلطان و خبرچينان و مأموران در تب و تاب و ترسان است. حضرت به او فرمودند: آيا دوست نداري خدا ببيند كه به خاطر ما ترسيده اي؟ آيا نمي داني هر كه براي ما بترسد خدا او را در سايه عرش خود جاي مي دهد و حسين علیه السلام در زير عرش هم سخنِ او خواهد بود و خدا او را از هراس هاي قيامت ايمن مي دارد. مردم در آن روز دچار بيم مي شوند ولي او باكي ندارد و اگر هراسناك شود فرشتگان او را آرام مي كنند و دلش به مژده آرامش مي يابد.

 فهرست

 

در پيشگاه حضرت سيد الشهداء عليه السلام  4

گام هاي راستين............. 7

در خانه او منبر نرو!...... 14

ضرورت تأسيس رسانه هاي حسيني 19

شعائر حسيني و فرهنگ سازي.. 21

اراده تكويني خداي متعال و گسترش شعائر حسيني 25

اصحاب امام حسين عليه السلام 27

مشكلات وهابي ها............ 30